Convocades les beques Casal D’estiu ’21

Els ajuts van dirigits a infants i joves d’entre 3 i 18 anys per participar als casals d’estiu organitzats per les AMPAs dels centres educatius, activitats esportives i de lleure organitzats per entitats del municipi i les organitzades per l’Ajuntament d’Olesa. El termini de presentació de sol·licituds (Enllaç extern) és del 20 de maig a l’11 de juny. S’han de presentar al Registre de l’Ajuntament, via telemàtica a través del web municipal (apartat de Tràmits de la Seu Electrònica) (Enllaç extern) o demanant #nbb” target=”_blank”>cita prèvia a l’OAC.

Requisits dels sol·licitants i forma d’acreditar-los

  • Presentar la sol·licitud entre el 20 de maig i l’11 de juny.
  • El/La sol·licitant ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació (Es parteix de la base per a dues persones de 2 vegades l’IRSC i a partir del tercer membre es suma IRSC/mesx1,4×0,4) Famílies de dos membres: 19.919,32€
  • Famílies de tres membres: 24.381,24€
  • Famílies de quatre membres: 28.843,16€
  • Famílies de cinc membres: 33.305,08€
  • Per a cada nou membre: s’afegiran 4.461,92€

En el cas de que en el nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En el cas que la família tingui vigent reconegut el títol de família nombrosa o títol de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.